Huyết học: Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, đông máu, nhóm máu…