Di truyền: Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ, bệnh lý di truyền Thalassemia, AND huyết thống,…